Powrót

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) i jego wpływ na sektor e-mobilności

EU flag

Niedawno opublikowane rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) w Europie, które zostało formalnie zatwierdzone pod koniec lipca 2023 r., może mieć znaczący wpływ na sektor e-mobilności. W tym artykule Ilenia Lombardo, główny radca prawny i inspektor ochrony danych w Last Mile Solutions, wyjaśnia, na czym polega AFIR i jak wpłynie na nasz sektor.

Czym jest AFIR?

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) jest częścią pakietu Fit for 55. Przedstawiony przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. pakiet ma na celu umożliwienie UE zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Cel AFIR jest trojaki:

 1. zapewnienie wystarczającej sieci infrastruktury do ładowania lub tankowania pojazdów drogowych lub statków powietrznych paliwami alternatywnymi.
 2. zapewnienie alternatywnych rozwiązań, aby statki cumujące i samoloty nie musiały utrzymywać silników w ruchu.
 3. osiągnięcie pełnej interoperacyjności w całej UE i zapewnienie łatwej obsługi infrastruktury.

Jakie są kluczowe elementy rozporządzenia AFIR?

Do najważniejszych postanowień rozporządzenia AFIR należą:

 1. Metody płatności ad hoc
  • Publicznie dostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych będą akceptować popularne metody płatności, takie jak karty kredytowe i debetowe i/lub płatności kodami QR, zapewniając jednocześnie przejrzystość informacje o cenach.
  • Operatorzy punktów ładowania będą musieli zapewnić konsumentom informację drogą elektroniczną, obejmującą takie aspekty jak dostępność i ceny na różnych stacjach.
 2. Rozbudowana sieć ładowania
  Stacje szybkiego ładowania o minimalnej mocy 150 kW dla samochodów osobowych i dostawczych muszą być instalowane co 60 km wzdłuż głównych korytarzy transportowych UE, znanych jako “transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)”. Stacje ładowania dla pojazdów ciężarowych o minimalnej mocy 350 kW muszą być rozmieszczone co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T i co 100 km w większej sieci kompleksowej TEN-T, począwszy od 2025 r., z pełnym pokryciem sieci do 2030 r. Stacje tankowania wodoru obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe są obowiązkowe od 2030 r. we wszystkich węzłach miejskich i co 200 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T.
 3. Elektryfikacja portów i lotnisk
  Porty morskie przyjmujące określoną liczbę dużych statków pasażerskich lub kontenerowców muszą zapewnić energię elektryczną z lądu dla takich statków do 2030 roku.

  Porty lotnicze są zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej statkom powietrznym przy wszystkich bramkach do 2025 r. i na wszystkich odległych stanowiskach do 2030 r.

 4. Korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych
  • TPrzejrzyste i nieoparte na abonamencie opcje płatności będą obowiązkowe dla publicznie dostępnych stacji ładowania, w tym kody QR dla stacji ładowania poniżej 50 kW i terminale kart płatniczych dla stacji ładowania powyżej 50 kW.
  • Szersza sieć stacji ładowania sprawi, że podróże długodystansowe będą bardziej dostępne dla kierowców pojazdów elektrycznych.
  • Przejrzyste informacje o kosztach ładowania ułatwią lepsze budżetowanie i porównywanie stawek za ładowanie.
  • Operatorzy stacji ładowania będą zmuszeni do przekazywania informacji o ich dostępności, co poprawi ogólne doświadczenie kierowców pojazdów elektrycznych.

Od pomysłu do rzeczywistości

Patrząc wstecz, pierwotna dyrektywa ustanowiona w 2014 r. położyła podwaliny pod wdrożenie infrastruktury paliw alternatywnych w całej Unii, w celu zmniejszenia zależności od ropy naftowej i zminimalizowania wpływu transportu na środowisko. Dyrektywa ta nakreśliła minimalne wymagania dotyczące budowy takiej infrastruktury, w tym punktów ładowania i tankowania pojazdów elektrycznych, gazu ziemnego i wodoru, ustanawiając jednocześnie wspólne specyfikacje techniczne i standardy informacji dla użytkowników.

Przyjęcie Europejskiego Zielonego Ładu w grudniu 2019 r. oraz późniejszego Europejskiego prawa o klimacie i strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności w 2020 r. jeszcze bardziej podkreśliło zaangażowanie UE w redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu i przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 22 września 2023 r. rozporządzenie w sprawie AFIR wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu i będzie miało zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 13 kwietnia 2024 r., eliminując potrzebę indywidualnego wdrażania przez każde państwo (zgodnie z art. 26 rozporządzenia w sprawie AFIR).

Do 1 stycznia 2026 r. Komisja oceni krajowe ramy polityki wdrożone przez państwa członkowskie, składając Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat ich spójności na poziomie Unii oraz oceniając oczekiwane osiągnięcie krajowych celów i założeń.

Dzięki rozbudowie infrastruktury ładowania, ulepszonym opcjom płatności i przejrzystości kosztów, rozporządzenie AFIR ma przyspieszyć przyjęcie pojazdów elektrycznych, przybliżając UE do realizacji ambitnych celów klimatycznych.

Jak rozporządzenie AFIR wpłynie na sektor e-mobilności?

Te kompleksowe ramy regulacyjne, zaprojektowane w celu wspierania rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w szczególności sieci ładowania pojazdów elektrycznych (EV), będą miały wpływ na różne aspekty sektora e-mobilności, a w szczególności:

 1. Przyspieszona rozbudowa infrastruktury ładowania: Rozporządzenie AFIR wyznacza jasne cele w zakresie infrastruktury ładowania wzdłuż kluczowych korytarzy i sieci transportowych. Nakazując instalację stacji szybkiego ładowania dla samochodów osobowych i dostawczych co 60 km wzdłuż sieci TEN-T, a nawet bardziej wydajnych stacji ładowania dla pojazdów ciężarowych, rozporządzenie znacznie zwiększy dostępność punktów ładowania. Ta ekspansja sprawi, że podróże długodystansowe będą wygodniejsze i bardziej niezawodne dla kierowców pojazdów elektrycznych, zwiększając tym samym atrakcyjność elektromobilności.
 2. Wzrost zaufania konsumentów: Wiedząc, że infrastruktura ładowania staje się coraz bardziej wszechobecna i niezawodna, potencjalni nabywcy pojazdów elektrycznych mają większe zaufanie do dostępności punktów ładowania podczas podróży. To zwiększone zaufanie może napędzać przyjęcie pojazdów elektrycznych przez konsumentów, przyczyniając się do rozwoju sektora e-mobilności.
 3. Większa wygoda i doświadczenie użytkownika: AFIR wprowadza bardziej powszechne opcje płatności, eliminując potrzebę subskrypcji i promując przejrzystość płatności. Wprowadzenie płatności za pomocą kodów QR dla publicznie dostępnych stacji ładowania jeszcze bardziej upraszcza proces płatności. Ponadto operatorzy stacji ładowania muszą dostarczać informacje o dostępności w czasie rzeczywistym. Przepisy te poprawiają ogólne wrażenia użytkowników, czyniąc mobilność elektryczną bardziej atrakcyjną dla konsumentów.
 4. Przejrzystość kosztów i wydajność: Wymagając z góry jasnych informacji o kosztach ładowania, AFIR umożliwia kierowcom pojazdów elektrycznych lepsze planowanie podróży i porównywanie stawek za ładowanie. Ta przejrzystość może prowadzić do niższych kosztów podróży dla konsumentów, dodatkowo zachęcając do korzystania z pojazdów elektrycznych.
 5. Wsparcie dla ciężkich pojazdów elektrycznych: AFIR koncentruje się na wdrażaniu stacji ładowania o dużej mocy dla pojazdów ciężarowych. Wspiera to rozwój elektrycznych autobusów, ciężarówek i innych pojazdów użytkowych, zmniejszając emisje i zanieczyszczenie hałasem na obszarach miejskich. Może to również stymulować innowacje w produkcji ciężkich pojazdów elektrycznych.
 6. Dostosowanie do celów klimatycznych: AFIR jest zgodny z celami klimatycznymi Unii Europejskiej, mającymi na celu znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Rozporządzenie przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego sektora transportu, co jest kluczowym krokiem w kierunku osiągnięcia tych celów.
 7. Możliwości ekonomiczne: Ekspansja sektora e-mobilności, napędzana przez AFIR, stwarza możliwości gospodarcze. Stymuluje inwestycje w produkcję i wdrażanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, tworzy miejsca pracy w branży pojazdów elektrycznych i wspiera innowacje w zakresie energooszczędnych rozwiązań transportowych.
 8. Mobilność transgraniczna: Harmonizacja standardów infrastruktury ładowania w państwach członkowskich UE przez AFIR zwiększa transgraniczną mobilność kierowców pojazdów elektrycznych. Upraszcza to podróżowanie, szczególnie dla osób planujących podróże w wielu krajach, dodatkowo zachęcając do korzystania z pojazdów elektrycznych.

Podsumowując, europejskie rozporządzenie AFIR ma mieć transformacyjny wpływ na sektor e-mobilności. Rozbudowując infrastrukturę ładowania, wprowadzając więcej opcji płatności i poprawiając doświadczenia użytkowników, AFIR tworzy bardziej sprzyjające środowisko dla mobilności elektrycznej, co z kolei przyczynia się do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych UE, jednocześnie stymulując wzrost gospodarczy w branży e-mobilności.

Last Mile Solutions

W Last Mile Solutions jesteśmy gotowi na AFIR. Chcesz dowiedzieć się więcej o AFIR lub o tym, jak nasze rozwiązania mogą Ci pomóc? Nie wahaj się z nami skontaktować.