Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) realizuje obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółkę prawa polskiego Last Mile Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stefana Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000832292, o kapitale zakładowym: 5,000 zł, REGON: 386043728, NIP: 6751729710 (dalej jako: “Last Mile Solutions“).

Z Last Mile Solutions możecie się Państwo kontaktować z użyciem następujących danych kontaktowych:

Last Mile Solutions sp. z o.o., ul. Stefana Rogozińskiego 6, 31-559 Kraków, Polska

Telefonicznie pod numerem: +48 502 605 566 (dostępny wyłącznie w trakcie godzin roboczych, tj. pomiędzy 9:00 a 17:00 CET w dni robocze)

Mailowo pod adresem: privacy@lastmilesolutions.com

We wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Last Mile Solutions, mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres pocztowy lub mailowy Last Mile Solutions wskazany powyżej.

Niniejsza Polityka stosuje się do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Last Mile Solutions lub w imieniu i na rzecz Last Mile Solutions, które pozwalają zidentyfikować lub mogą pozwolić zidentyfikować osobę („Dane Osobowe”). Te osoby, których danych osobowych dotyczy przetwarzanie zwane będą dalej łącznie podmiotami danych („Podmioty Danych”).

Last Mile Solutions zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i zmiany Polityki w celu zapewnienia zgodności z lokalnym (polskim) lub europejskim prawodawstwem oraz w każdym innym celu uznanym za rozsądnie uzasadniony przez Last Mile Solutions.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Last Mile Solutions pod adresem: privacy@lastmilesolutions.com.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim Last Mile Solutions przetwarza Dane Osobowe w roli podmiotu przetwarzającego w imieniu swoich klientów, jako usługodawca, w tym gdy Last Mile Solutions zapewnia platformę, za pośrednictwem której jej klienci gromadzą i przetwarzają Dane Osobowe swoich klientów.

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych przez klienta Last Mile Solutions korzystającego z platformy i usług Last Mile Solutions lub jego podmioty powiązane, a które mają status administratora danych, należy zapoznać się z polityką prywatności tego klienta lub skontaktować się bezpośrednio z klientem.

 

2. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

Last Mile Solutions przestrzega wszystkich polskich i europejskich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym między innymi polskiej ustawy dotyczącej danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) dotyczących przetwarzania danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz (UE) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) (łącznie jako: „Obowiązujące Przepisy”), jak również wytycznych krajowych organów nadzorczych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka jest polityką zewnętrzną i jest skierowana do Podmiotów Danych, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Last Mile Solutions w celach związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem produktów i usług.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych, w przypadkach, gdy Last Mile Solutions działa jako administrator danych w rozumieniu Obowiązujących Przepisów.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do Danych Osobowych przechowywanych przez Last Mile Solutions, jak również do przetwarzania tych Danych Osobowych w jakiejkolwiek formie.

Niniejsza Polityka stosuje się w szczególności do Podmiotów Danych, takich jak:

 • Użytkownicy stron internetowych Last Mile Solutions takich jak: https://www.lastmilesolutions.com/pl/home/ lub innych,
 • Pracownicy, przedstawiciele lub inny personel klientów Last Mile Solutions korzystających z usług i platform Last Mile Solutions,
 • Użytkownicy końcowi aplikacji mobilnych i platformy EVC-Net Last Mile Solutions, o ile klient Last Mile Solutions będący operatorem danej platformy lub aplikacji przeniósł na Last Mile Solutions część swoich praw oraz obowiązków względem takich użytkowników końcowych, celem realizacji i rozliczania niektórych realizowanych na ich rzecz usług.
 • Klienci Last Mile Solutions będący osobami fizycznymi, w tym użytkownicy końcowi dla których Last Mile Solutions świadczy usługi ładowania,
 • Osoby, z którymi Last Mile Solutions wymienia korespondencję mailową,
 • Osoby korzystające z dostępnego na stronie Last Mile Solutions formularza.

W przypadku, gdy przeniesienie części praw i obowiązków względem Użytkownika Końcowego aplikacji mobilnych lub platformy EVC-Net dotyczy realizacji usług ładowania poza terytorium Polski (w ramach tzw. roamingu zagranicznego), usługi takie realizuje i przetwarza związane z nimi Dane Osobowe (jako odrębny administrator Danych Osobowych) inna spółka z grupy kapitałowej Last Mile Solutions:

Threeforce B.V.,
prowadząca działalność pod nazwą Last Mile Solutions
Zeemansstraat 11A 3016CN Rotterdam, Holandia

Nr telefonu:  +31 10 3126000
E-mail: privacy@lastmilesolutions.com

Threeforce BV przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji usług i wykonania zawartych z klientami Last Mile Solutions umów, w tym rozliczeń i fakturowania (tj. przede wszystkim w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Zasady przetwarzania Danych Osobowych przez Threeforce BV są analogiczne jak te, opisane w niniejszej Polityce. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Polityce Prywatności Threeforce BV dostępnej pod adresem: https://www.lastmilesolutions.com/privacy-policy/

W celach związanych z prowadzoną działalnością Podmioty Danych mogą zostać poproszone o podanie swoich Danych Osobowych. W takim przypadku Last Mile Solutions, a także podmioty z nim powiązane, zależne oraz partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności takich informacji.

3. Dane Osobowe

Dane Osobowe wymienione w niniejszym dokumencie i zdefiniowane przez Last Mile Solutions odnoszą się do wszelkiego rodzaju informacji dotyczących każdego Podmiotu Danych – m.in. jego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itd. – które są przesyłane do Last Mile Solutions przez Podmioty Danych (wówczas niniejsza Polityka realizuje obowiązek z art. 13 RODO) lub osoby trzecie np. Pani/Pana pracodawcę lub usługobiorcę będącego naszym klientem lub jego podmiot powiązany bądź z publicznie dostępnych rejestrów (wówczas niniejsza Polityka realizuje obowiązek z art. 14 RODO). Last Mile Solutions przetwarza tylko takie Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji celów i na podstawie prawnej wskazanej w niniejszej Polityce.

Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez Last Mile Solutions to:

 • imię;
 • nazwisko;
 • tytuł;
 • nazwisko rodowe;
 • nazwa przedsiębiorcy (firma);
 • płeć;
 • inny identyfikator, np. numer PESEL reprezentanta;
 • adres e-mail;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer telefonu (służbowy i prywatny);
 • numer rachunku bankowego;
 • identyfikator płatności;
 • adres domowy;
 • adres firmy;
 • adres na potrzeby faktur i adres do doręczeń;
 • doświadczenie zawodowe;
 • rola w organizacji;
 • dział;
 • narodowość;
 • adres IP;
 • historia logowania;
 • obrazy wideo lub fotograficzne osób fizycznych;
 • cyfrowe zdjęcia osób fizycznych na wydarzeniach;
 • zlecenia płatnicze/historia;
 • statystyki korzystania z aplikacji;
 • informacje o odwiedzających (data, godzina i lokalizacja);
 • taryfy i ceny zawarte w umowach;
 • faktury i dane transakcyjne, kwoty zaległości płatniczych;
 • hasło;
 • zużycie energii;
 • numer użytkownika (seryjny);
 • identyfikator logowania użytkownika lub nazwa użytkownika;
 • identyfikator punktów ładowania;
 • identyfikator karty, numer karty RFID.;
 • numery tablic rejestracyjnych;
 • identyfikator urządzenia lub inne dane dotyczące urządzenia;
 • dane dostępowe do sieci;
 • ciasteczka;
 • ogólne informacje o lokalizacji (np. kraj i miasto);
 • web beacons (sygnały nawigacyjne) i tagi (znaczniki sieci);
 • inne udostępnione nam Dane Osobowe.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Celami przetwarzania Danych Osobowych przez Last Mile Solutions są:

 • sprzedaż i zarządzanie zasobami;
 • działania marketingowe i PR;
 • opłacenie faktury i zarządzanie długiem, w tym poprzez pobieranie upoważnień do realizacji poleceń zapłaty oraz obsługa płatności w drodze polecenia zapłaty;
 • pomoc prawna (weryfikacja umów);
 • zarządzanie relacjami;
 • utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi partnerami biznesowymi;
 • składanie zamówienia (Purchase Order, PO);
 • zapewnienie obsługi i wsparcia, zawarcie i wykonanie umowy, dostarczanie usług i produktów, komunikacja z klientem i jego personelem, zarządzanie siecią Last Mile Solutions;
 • rejestracja gości;
 • kontrola jakości;
 • szkolenie klientów;
 • doręczanie przesyłek;
 • zarządzanie kontraktami;
 • względy bezpieczeństwa: bezpieczeństwo fizyczne ludzi, ochrona mienia oraz danych, w tym przed włamaniami;
 • ocena satysfakcji klienta;
 • zapewnienie działań promocyjnych i marketingu bezpośredniego;
 • przestrzeganie wymagań prawnych i regulacyjnych;
 • przeprowadzanie analizy rynku i sporządzanie statystyk;
 • wewnętrzne cele administracyjne w ramach grupy kapitałowej związane z oceną, monitorowaniem i audytem działalności gospodarczej;
 • audytowanie i monitorowania działalności gospodarczej, w tym przez niezależnych audytorów;
 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Last Mile Solutions może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe również na podstawie Pani/Pana zgody w celach wyraźnie wymienionych w treści takiej zgody.

Więcej informacji o celach przetwarzania Danych Osobowych przez Last Mile Solutions znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, który zawiera tabelę z celami, podstawami prawnymi i okresami przechowywania Danych Osobowych.

Monitoring wizyjny w postaci videofonów lub kamer parkingowych może być prowadzony na terenie naszej firmy przez osoby trzecie. Last Mile Solutions nie ma kontroli nad tym monitoringiem wizyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za ten monitoring wizyjny.

Podstawy prawne

Last Mile Solutions jest zobowiązana do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie ze wskazanymi w niniejszej Polityce celami i zgodnie z Obowiązującymi Przepisami. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Last Mile Solutions jest niezbędne do prowadzenia działań, na które Podmiot Danych udzielił wyraźnej zgody lub do wykonania umowy między Last Mile Solutions a podmiotem danych lub do wypełnienia obowiązku prawnego lub jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Last Mile Solutions.

Podmiotom Danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie Danych Osobowych przez Podmioty Danych jest zawsze dobrowolne.

Gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Last Mile Solutions oraz Podmiotem Danych bądź podmiotem, którego Podmiot Danych reprezentuje przetwarzane Dane Osobowe są niezbędne do zawarcia umowy, jak również do jej wykonania. Bez podania Danych Osobowych umowa nie może zostać zawarta ani wykonana.

Uzasadnione interesy, dla których Last Mile Solutions przetwarza Dane Osobowe to:

 • Zawieranie i realizacja umów z klientami i partnerami biznesowymi Last Mile Solutions (co uzasadnia przetwarzanie Danych Osobowych ich reprezentantów, osób kontaktowych lub innych członków personelu tych klientów, partnerów biznesowych lub ich podmiotów powiązanych korzystających z usług),
 • Zarządzanie relacjami,
 • Działania marketingowe i PR,
 • Formularz kontaktowy dla ofert i zamówień,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa klientów i odwiedzających, bezpieczeństwa systemów, mienia, danych i podnoszenie jakości usług,
 • Wewnętrzne cele administracyjne grupy kapitałowej Last Mile Solutions (w tym podmiotów powiązanych i spółek zależnych), jak również audytowanie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń oraz obrona przed takimi roszczeniami.

Okres przechowywania

Last Mile Solutions nie będzie wykorzystywać i przechowywać Danych Osobowych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i usunie zebrane Dane Osobowe po upływie okresu niezbędnego do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce lub do wypełnienia zobowiązań umownych lub w zakresie dozwolonym lub wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres istnienia tego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas, w którym takie obowiązki ciążą na Administratorze Danych, przez czas niezbędny do wykonania takich obowiązków lub przez czas wskazany w odpowiednich przepisach prawa. Załącznik 1 do niniejszej Polityki odnosi się do okresów przechowywania dla każdego celu przetwarzania Danych Osobowych.

5. Ograniczone cele przetwarzania

Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do opisanych celów. Dane Osobowe nie mogą być w szczególności przetwarzane w celach innych niż te, dla których Dane Osobowe zostały zebrane. Jeżeli istnieje konieczność lub potrzeba przetwarzania Danych Osobowych w innych celach, zostanie zweryfikowane przez Last Mile Solutions czy cele zamierzonego przetwarzania danych są zgodne z pierwotnymi celami. Przed takim przetwarzaniem Last Mile Solutions przekaże Podmiotowi Danych informację o nowym celu przetwarzania.

 

6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Last Mile Solutions obchodzi się z Danymi Osobowymi ostrożnie i z zachowaniem ich poufności oraz stosuje wszelkie odpowiednie fizyczne, organizacyjne i techniczne zabezpieczenia w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych.

 

7. Udostępnianie Danych Osobowych

Dane Osobowe są dostępne dla Last Mile Solutions oraz udostępniane – zgodnie z celami i podstawami prawnymi wskazanymi w niniejszej Polityce – również podmiotom trzecim, takim jak:

 • podwykonawcy Last Mile Solutions, w tym dostawcy usług w zakresie helpdesk,
 • wierzyciele,
 • instytucje rządowe, organy i instytucje administracji, w tym urząd skarbowy, Urząd Dozoru Technicznego, a także publiczny rejestr ogólnodostępnych stacji ładowania (EIPA – Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych),
 • firmy księgowe i podatkowe,
 • doradcy prawni,
 • banki i operatorzy płatności (np. PayU, Adyen)
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • audytorzy,
 • firmy kurierskie lub publiczni operatorzy pocztowi,
 • dostawcy serwerów przechowywania danych, firmy hostingowe i firmy dostarczające usługi w obszarze zabezpieczeń lub inne usługi IT,
 • dostawcy systemów pocztowych poczty elektronicznej,
 • dostawcy usług ładowania i operatorzy stacji ładowania, w tym partnerzy roamingowi,
 • właściciel systemów informatycznych, z których korzysta Last Mile Solutions (spółka dominująca: Threeforce BV, Zeemansstraat 11, 3016 CN Rotterdam, Holandia)
 • podmioty powiązane i spółki zależne Last Mile Solutions.

W każdym przypadku Last Mile Solutions wyraźnie określi, dlaczego dane informacje są niezbędne, aby Podmioty Danych mogły dostarczać informacje według własnego uznania.

Wszystkie dane są zbierane bezpośrednio od Podmiotów Danych. Last Mile Solutions może jednak przetwarzać Dane Osobowe uzyskane na podstawie informacji dostarczonych przez osoby trzecie lub z publicznie dostępnych rejestrów. W szczególności Last Mile Solutions może zbierać Dane Osobowe od swoich klientów, którzy wskazują swoich przedstawicieli lub pracowników, w tym Użytkowników Końcowych, którzy są upoważnieni do korzystania z usług ładowania lub innych usług, jak również pobiera je z rejestrów publicznych, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na przykład w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych dostarczonych przez Podmiot Danych lub jego pracodawcę. W każdym przypadku osoby, których to dotyczy są informowane o celach, dla których gromadzone są ich dane.

Last Mile Solutions wdraża wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie Państwa danych było bezpieczne i poufne. W związku z tym Last Mile Solutions podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, biorąc pod uwagę charakter danych i zagrożenia związane z przetwarzaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, a w szczególności zapobiec ich zniekształceniu, utracie lub dostępowi do nich nieuprawnionym osobom trzecim (fizyczna ochrona pomieszczeń, procesy uwierzytelniania z osobistym i bezpiecznym dostępem za pomocą poufnych identyfikatorów i haseł, logowanie połączeń, szyfrowanie określonych danych).

Last Mile Solutions ujawnia Dane Osobowe w przypadku, gdy takie ujawnienie jest obowiązkowe na mocy Obowiązujących Przepisów lub jest racjonalnie uznane za niezbędne w celu ochrony i zabezpieczenia praw, własności i bezpieczeństwa innych osób, Last Mile Solutions oraz podmiotów powiązanych Last Mile Solutions lub w celu realizacji innych celów przetwarzania Danych Osobowych wskazanych w niniejszej Polityce. W każdym innym przypadku Last Mile Solutions nie ujawni Danych Osobowych przekazanych przez Podmiot Danych podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej zgody Podmiotu Danych.

Last Mile Solutions może wykorzystywać zarejestrowane w systemie adresy IP Podmiotów Danych w celu zbadania przyczyny lub rozwiązania jakiegokolwiek problemu powstałego na jej serwerach lub administrowania swoją stroną internetową.

Mogą zaistnieć okoliczności, gdy ze względów strategicznych lub innych biznesowych Last Mile Solutions postanowi sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować prowadzoną działalność gospodarczą. Taka transakcja może wiązać się z ujawnieniem Danych Osobowych potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców. Praktyką Last Mile Solutions jest zapewnianie odpowiedniej ochrony informacji w tego typu transakcjach.

Na dzień sporządzenia niniejszej Polityki Last Mile Solutions nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdyby takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza EOG było konieczne do realizacji celów przetwarzania danych (m.in. w celu świadczenia usług, jeśli takie usługi byłyby realizowane poza EOG), przekazanie takie odbędzie się wyłącznie zgodnie z Obowiązującymi Przepisami oraz wyłącznie w przypadku, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia zapewniające poziom ochrony Podmiotów Danych zgodnie z Obowiązującymi Przepisami (np. przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub standardowych klauzul umownych UE). Standardowe klauzule umowne UE będą dołączane do umów o przetwarzanie danych osobowych między Last Mile Solutions a podmiotami przetwarzającymi dane.

W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Dane Osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie sądowego lub administracyjnego wezwania, nakazu, decyzji lub orzeczenia.

 

8. Prawa w odniesieniu do Danych Osobowych

Podmiotom Danych przysługuje prawo do informacji, dostępu, sprostowania, uzupełnienia i usunięcia Danych Osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (lub cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej zgody), a także prawo do przenoszenia danych. Poniżej opisano procedurę Last Mile Solutions, która umożliwia Podmiotom Danych korzystanie z tych praw.

Podmioty Danych mogą złożyć do Last Mile Solutions wniosek o dostęp, a Last Mile Solutions niezwłocznie, a w każdym przypadku w ciągu jednego (1) miesiąca, udzieli następujących informacji:

a) czy Last Mile Solutions posiada jakiekolwiek Dane Osobowe dotyczące danego Podmiotu Danych; oraz

b) jeśli tak, informacje o celach przetwarzania, kategoriach, odbiorcach (jeśli dotyczy), przewidywanym okresie przechowywania Danych Osobowych lub stosowanych kryteriach określania okresu przechowywania, przysługiwaniu prawa do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w razie przekazywania danych do państwa trzeciego – o odpowiednich zabezpieczeniach, oraz o źródle(ach) Danych Osobowych.

Po uzyskaniu dostępu do Danych Osobowych przez Podmiot Danych, może on/ona poprosić Last Mile Solutions o poprawienie, ograniczenie, zmianę, dodanie, usunięcie i/lub przeniesienie danych osobowych. Last Mile Solutions informuje Podmiot Danych w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania, czy żądanie zostanie spełnione (w terminie), a jeśli nie, powody opóźnienia lub odrzucenia.

Przekazywanie informacje jest bezpłatne. Podmioty Danych mogą korzystać z tych praw w rozsądnych odstępach czasu. Podmioty Danych mogą skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z Osobą kontaktową ds. prywatności na piśmie (patrz adres powyżej) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@lastmilesolutions.com.

Last Mile Solutions uwzględni uzasadnione żądanie Podmiotu Danych o poprawienie, ograniczenie lub usunięcie, jeżeli Dane Osobowe są faktycznie nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne dla celu(ów) przetwarzania danych lub przetwarzane w inny sposób z naruszeniem Obowiązujących Przepisów.

W odniesieniu do żądania usunięcia Danych Osobowych należy wziąć pod uwagę, że Last Mile Solutions nie zastosuje się do takiego żądania, jeżeli jest ono niezgodne z jakimikolwiek obowiązkami prawnymi lub umownymi Last Mile Solutions.

Jeśli żądanie jest dozwolone, Last Mile Solutions jak najszybciej wykona decyzję o poprawieniu, zmianie, usunięciu lub przeniesieniu Danych Osobowych.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, chyba że Last Mile Solutions wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Podmiotów Danych lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku wątpliwości dotyczących postępowania z Danymi Osobowymi, Podmiotom Danych przysługuje również prawo wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego – w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

9. Mapy Google

Mapy Google mogą być używane na naszej stronie internetowej, na przykład w celu wyznaczenia trasy do naszego biura. W takim przypadku Last Mile Solutions przetwarza dane o lokalizacji Podmiotu Danych, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się Podmiot Danych i wyznaczyć trasę. Osobno pytamy, czy wolno nam to robić, i wykorzystujemy te informacje wyłącznie za zgodą Podmiotu Danych. W ramach tej usługi korzystamy z oprogramowania nawigacyjnego i lokalizacyjnego firmy Google.

Korzystając z mapy Google, użytkownik akceptuje dodatkowe warunki korzystania z usług Google Maps / Google Earth, które są dostępne pod adresem: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps/

Korzystamy z Map Google na warunkach określonych przez Google (https://developers.google.com/maps/ documentation), a równocześnie nie mamy kontroli nad działaniami twórców tego oprogramowania (Google), jego dotyczącymi.

Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem Google o ochronie prywatności w ramach korzystania z usług Map Google. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie prywatności, które jest dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy

W ramach naszych aplikacji mobilnych mogą Państwo korzystać z Map Google zawierających informacje o lokalizacji stacji ładowania, a podczas korzystania z tej usługi, aplikacje mobilne zbierają dane o Państwa lokalizacji (bez możliwości jednak korzystania z innych funkcjonalności takich jak nawigacja). Aplikacje mobilne zbierają dane o Państwa lokalizacji w oparciu o Państwa wyraźną uprzednią zgodę oraz wyłącznie w celu korzystania z tej usługi. Dane dotyczące lokalizacji są przechowywane wyłącznie w pamięci Państwa urządzenia i nie są przekazywane bezpośrednio do Last Mile Solutions.

Do korzystania z Map Google w ramach aplikacji mobilnej stosują się powyższe warunki usług Google związane z korzystaniem z takich map i ich funkcjonalności, które są dostępne pod następującym adresem: https://maps.google.com/help/terms_maps/ oraz powyższe oświadczenie o ochronie prywatności Google, które jest dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy

 

 

10. Podmioty powiązane

Last Mile Solutions może również udostępniać Dane Osobowe swoim spółkom powiązanym, w tym Threeforce BV z siedzibą w Rotterdamie, Holandia. Niemniej jednak Last Mile Solutions jest i pozostaje administratorem danych oraz właścicielem wszystkich udostępnianych i przetwarzanych w ten sposób Danych Osobowych, za wyjątkiem przypadku, gdy Threeforce BV lub inna spółka z grupy Last Mile Solutions działa jako odrębny administrator danych osobowych (por. pkt 2 niniejszej Polityki). Takie przekazywanie Danych Osobowych jest oparte na uzasadnionym interesie Last Mile Solutions we współpracy z poszczególnymi spółkami powiązanymi w sprawach gospodarczych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i pomoże Last Mile Solutions realizować i poprawiać swoje usługi.

W celu zapewnienia poziomu ochrony danych zgodnego z wymogami europejskiego prawa ochrony danych i zgodnie z art. 46 RODO, Last Mile Solutions zawarła umowę ze swoimi spółkami powiązanymi w sprawie przekazywania danych wewnątrz grupy, zawierającą Standardowe Klauzule Umowne UE i ocenę ryzyka z odpowiednimi spółkami powiązanymi.

Dane spółek powiązanych są wymienione poniżej:

Nazwa i adres:

Threeforce BV
Zeemansstraat 11
3016 CN Rotterdam (Holandia).

Last Mile Solutions SAS
73, rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt (Francja).

Threeforce UK Limited
1 The Sanctuary, Westminster
London, SW1P 3JT (Wielka Brytania).

Last Mile Solutions Deutschland GmbH
Unter den Linden 21,
10117 Berlin (Niemcy).

 

11. Pytania lub zapytania

W przypadku pytań i zapytań dotyczących niniejszej Polityki Last Mile Solutions prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: privacy@lastmilesolutions.com

Załącznik 1: cele przetwarzania, podstawy prawne, okresy przechowywania**

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Zapewnienie obsługi i wsparcia, zawarcie i wykonanie umowy, w tym realizacja usług i dostarczanie produktów, dane umowne, codzienna komunikacja, zlecenie wysyłki, zapytanie ofertowe, komunikacja handlowa, kontrola jakości Niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia czynności na żądanie podmiotu danych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) lub, w przypadku przetwarzania danych osobowych reprezentantów, personelu lub podmiotów powiązanych – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zawieraniu i realizacji umów z klientami Last Mile Solutions (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) Co najmniej przez okres obowiązywania umowy, do końca okresu gwarancji lub realizacji roszczeń
Zarządzanie sprzedażą Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na sprzedaży usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 7 lat od wygaśnięcia umowy, jednak nie dłużej niż do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Ofertowanie i składanie zamówień na skonkretyzowane usługi Niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia czynności na żądanie podmiotu danych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat od wygaśnięcia umowy
Marketing i PR Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działalności marketingowej własnych usług i produktów, a w przypadku marketingu mailowego lub telefonicznego – interes wynikający ze zgody Podmiotu Danych na kontakt w celach marketingowych wyrażonej w oparciu o art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgody na telemarketing w oparciu o art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 1 rok, nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody na komunikację marketingową
Płatność faktur i zarządzanie wierzytelnościami lub długiem Niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat
Pomoc prawna (weryfikacja umów) Uzasadniony interes (weryfikacja umów) (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 7 lat od wygaśnięcia umowy, nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Zarządzanie relacjami biznesowymi Zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) lub niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat lub 2 lata po zakończeniu relacji biznesowej z klientem, w przypadku zgody – nie dłużej niż do odwołania zgody
Utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi klientami Zgoda  (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) 1 rok, jednak nie dłużej niż do odwołania zgody
Rozpatrywanie zgłoszeń (ticket’ów) w razie otrzymania zgłoszenia serwisowego / w zakresie wsparcia Niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 3 miesiące po rozwiązaniu umowy z klientem
Składanie zamówienia (Purchase Order) Niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 5 lat po złożeniu zamówienia
Rejestracja osób wchodzących Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 6 miesięcy
Doręczanie przesyłek Niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat
Zarządzanie umowami Niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat od wygaśnięcia umowy
Baza danych finansowych; księgowość Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) 7 lat, jeśli prawo nie przewiduje konkretnego terminu; w pozostałych przypadkach: tak długo, jak wymagają tego przepisy
Baza danych dostawców Niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat po wygaśnięciu umowy z dostawcami
Szkolenia dla klientów Niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) Przez czas trwania umowy
Pobieranie upoważnień oraz uruchamianie płatności w drodze polecenia zapłaty Niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 7 lat, a w przypadku nie przesłania oryginału formularza zgody do Last Mile Solutions przez okres 6 miesięcy od przekazania wstępnej zgody na polecenie zapłaty
Współpraca handlowa z podmiotami powiązanymi i poprawa jakości usług Uzasadniony interes 7 lat po wygaśnięciu umowy, nie dłużej niż do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Kontrola jakości Niezbędne do wykonania umowy i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Przez czas obowiązywania gwarancji (12 lat lub 25 lat)
Wewnętrzne cele administracyjne w ramach grupy kapitałowej związane z oceną, monitorowaniem i audytem działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej Prawnie uzasadniony interes administratora obejmujący zarządzanie grupą kapitałową i weryfikacją działania (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) 7 lat po wygaśnięciu umowy, nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Inne prawne zobowiązania (wynikające z przepisów podatkowych, decyzji organów publicznych, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi, przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych bądź innych obowiązujących przepisów) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) Przez okres wymagany przez prawo
Obrona przed roszczeniami, dochodzenie roszczeń Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń, zabezpieczaniu pozycji prawnej administratora oraz obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) Do czasu przedawnienia roszczeń

*Okresy przechowywania danych są zawsze zgodne z wymogami prawnymi.