Privacybeleid voor sollicitanten

Introductie

Als onderdeel van elke wervingsprocedure, verzamelt en verwerkt Threeforce B.V., handelend onder de naam Last Mile Solutions, persoonsgegevens met betrekking tot sollicitanten. Wij streven ernaar transparant te zijn over de wijze waarop wij deze gegevens verwerken en aan onze verplichtingen inzake gegevensbescherming te voldoen.

Last Mile Solutions kan worden bereikt via de volgende contactgegevens:

Threeforce B.V.
Handelend onder de naam Last Mile Solutions
Zeemansstraat 11A
3016 CN Rotterdam, Nederland

Telefoonnummer:  +31 10 3126000
E-mailadres: privacy@lastmilesolutions.com

 

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 

  • Identificatie- en contactgegevens (bijv. voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht);
  • Gegevens met betrekking tot beroepservaring (bijv. loopbaan, werkprestaties, arbeidsverleden en vorige werkgevers), met inbegrip van gegevens die in het CV worden vermeld;
  • Gegevens met betrekking tot opleiding (bijv. diploma’s, masters, certificaten, (buitenlandse) stages en speciale opleidingen);
  • Lidmaatschappen;
  • Taalvaardigheden;
  • Alle andere persoonlijke gegevens die door de sollicitant worden meegedeeld of verstrekt tijdens de sollicitatie.

Wij kunnen deze informatie op verschillende manieren verzamelen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn opgenomen in de online sollicitatieprocedure, cv’s of verzameld via sollicitatiegesprekken of andere vormen van assessment.

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen bij derden, zoals referenties van voormalige werkgevers.

Persoonsgegevens kunnen op verschillende plaatsen worden opgeslagen, onder meer in uw sollicitatiedossier, in HR-systemen en in andere IT-systemen (waaronder e-mail).

 

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Wij moeten persoonsgegevens verwerken om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat wij een contract met u sluiten. Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om u te contacteren

In sommige gevallen moeten wij persoonsgegevens verwerken, om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo moeten wij bijvoorbeeld, indien de plaatselijke wetgeving dit vereist, controleren of u in aanmerking komt om te werken in het land waar wij u in dienst nemen voordat de tewerkstelling begint.

Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten stelt ons in staat de sollicitatieprocedure te beheren, de geschiktheid van een kandidaat voor een baan te beoordelen en te bevestigen en te beslissen aan wie wij een baan aanbieden.

 

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Uw gegevens kunnen intern worden gedeeld ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Dit omvat leden van het HR- en recruitmentteam, interviewers die betrokken zijn bij het recruitmentproces, managers in de business area met een vacature en IT-personeel, indien toegang tot de gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functie.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij uw sollicitatie succesvol is en wij u een dienstverband aanbieden. In dat geval zullen wij uw gegevens delen met uw voormalige werkgevers om referenties voor u te verkrijgen.

 

Hoe beschermen wij persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Wij hebben intern beleid en controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of openbaar gemaakt, en niet toegankelijk zijn voor anderen dan onze werknemers bij de juiste uitvoering van hun taken.

 

Bewaartermijn

Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd, bewaart Last Mile Solutions uw gegevens gedurende 4 weken vanaf de datum van uw oorspronkelijke sollicitatie.

Om in aanmerking te komen voor toekomstige tewerkstellingskansen, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens voor dit doel te bewaren. Aan het einde van de periode van 12 maanden worden uw gegevens uit onze bestanden gewist. Het staat u vrij uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Stuur een e-mail naar privacy@lastmilesolutions.com om ons te laten weten of u uw toestemming wilt intrekken.

Als uw sollicitatie succesvol is, zullen de persoonsgegevens die tijdens de sollicitatieprocedure zijn verzameld, worden overgebracht naar een HR-dossier dat op uw naam is gesteld en dat gedurende uw dienstverband zal worden bewaard.

 

Online screening

 Door jouw sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (onder andere LinkedIn). Afhankelijk van het screeningsbeleid van de opdrachtgever kan de screening worden uitgebreid met een insolventie check.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Last Mile Solutions en heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lastmilesolutions.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) in zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Last Mile Solutions wilt u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De sollicitatieprocedures bij Last Mile Solutions zijn niet uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Deze wijzigingen zullen tijdig en duidelijk worden aangekondigd op deze website.

Versie 1.0
30-05-2022